Luật về đoàn người quảng cáo

Hiện nay các cá nhân, tổ chức có nhiều phương thức quảng cáo dịch vụ, sản phẩm của mình. Tiêu biểu là quảng trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh. Tiếp đến là quảng cáo trên mạng internet. Sau đó là quảng cáo ngoài trời. Tuy nhiên có một loại hình quảng cáo khác huy động một số lượng người tham gia. Hình thức đó gọi là là tổ chức quảng cáo đoàn người. Đối với loại hình quảng cáo này đơn vị tổ chức phải tuân thủ những quy định sau:

1. Đối với đoàn người quảng cáo:

a) Đoàn người thực hiện quảng cáo là đoàn người có từ ba người trở lên. Đoàn người mặc trang phục hoặc mang theo hình ảnh, vật dụng thể hiện sản phẩm quảng cáo tại một địa điểm hoặc di chuyển trên đường giao thông;

b) Đoàn người thực hiện quảng cáo phải bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Đoàn người quảng cáo cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Đặc biệt là pháp luật về hoạt động quảng cáo và các quy định khác có liên quan;

c) Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện chậm nhất là 15 ngày trước ngày thực hiện quảng cáo.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý với thông báo thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quá thời hạn trên mà không có văn bản trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện quảng cáo theo nội dung đã thông báo.

2. Đối với hội thảo, hội nghị:

Hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo và phương tiện quảng cáo khác phải tuân thủ các quy định tại Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội.

Trên đây là quy định pháp luật về đoàn người quảng cáo, hi vọng bài viết đã cung cấp các thông tin hữu ích cho các bạn!    Gọi ngay